ពេលវេលានៅកំពង់ចាម

[……….]រយៈពេលជាង១៣ដែលខ្ញុំរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមថាដូចជាខ្ញុំដូចមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុភមង្គលណាស់ ប៉ុន្តែគួរអោយស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចរកលុយសងអ្នកមានគុណខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃចាយវាយតែលុយឪពុកម្ដាយ[………….]។

Advertisements
Standard

789

flower

789

Image